GOSPODARKA ODPADAMI

Gospodarka odpadami

—–

Wpływ gospodarki odpadami na środowisko

Prowadzenie rejestru gospodarki odpadami BDO jest obecnie wymogiem. Ścieżka uzyskania pozytywnej decyzji nie jest łatwa, bowiem przedsiębiorstwo transportujące odpady musi spełniać szereg wymogów formalnych przed rozpoczęciem działalności w tym obszarze. Każde legalnie funkcjonujące przedsiębiorstwo z nadanym numerem BDO posiada listę w postaci kodów odpadów dozwolonych do transportu.  Poza zarejestrowaniem przedsiębiorstwa w systemie BDO należy również posiadać umowę ADR, która pozwala transportować odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Poniżej przedstawiono tabelę kodów odpadu, które możemy transportować. Pełna specyfikacja dostępna jest na stronie BDO w ewidencji przedsiębiorców z nadanym numerem dostępnej tutaj

Wywóz

do neutralizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas usług czyszczeniowych

Pobieramy

Pobieramy próbki na badania i raporty

Główne zastosowanie

Zezwolenia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
Zatwierdzony program gospodarki odpadami wytwarzanymi w wyniki prowadzenia działalności

Spis kodów odpadów

Numer rejestrowy: 000126363
Podmiot: Ewelkan Baran & Aleksiejuk Spółka Komandytowa
Lp Kod odpadu
1 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
2 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
3 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
4 01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
5 01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
6 01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
7 01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
8 01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10
9 01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
10 01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
11 01 03 99 Inne niewymienione odpady
12 01 04 07* Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
13 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
14 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
15 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
16 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
17 01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
18 01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
19 01 04 99 Inne niewymienione odpady
20 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
21 01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
22 01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
23 01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
24 01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
25 01 05 99 Inne niewymienione odpady
26 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
27 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
28 02 01 99 Inne niewymienione odpady
29 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
30 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
31 02 02 99 Inne niewymienione odpady
32 02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
33 02 03 03 Odpady poekstrakcyjne
34 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
35 02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
36 02 03 99 Inne niewymienione odpady
37 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
38 02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
39 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
40 02 04 99 Inne niewymienione odpady
41 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
42 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
43 02 05 80 Odpadowa serwatka
44 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
45 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
46 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
47 02 06 99 Inne niewymienione odpady
48 02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
49 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
50 02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
51 02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
52 02 07 99 Inne niewymienione odpady
53 03 03 02 Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
54 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
55 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
56 03 03 09 Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)
57 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
58 03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
59 03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
60 03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia
61 03 03 99 Inne niewymienione odpady
62 05 01 02* Osady z odsalania
63 05 01 03* Osady z dna zbiorników
64 05 01 05* Wycieki ropy naftowej
65 05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
66 05 01 08* Inne smoły
67 05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
68 05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
69 05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
70 05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
71 05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej
72 05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych
73 05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
74 05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
75 05 01 17 Bitum
76 05 01 99 Inne niewymienione odpady
77 05 06 03* Inne smoły
78 05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych
79 05 06 99 Inne niewymienione odpady
80 06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
81 06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
82 06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
83 06 02 05* Inne wodorotlenki
84 06 02 99 Inne niewymienione odpady
85 06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
86 06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
87 06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie
88 06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
89 06 03 99 Inne niewymienione odpady
90 06 04 03* Odpady zawierające arsen
91 06 04 04* Odpady zawierające rtęć
92 06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie
93 06 04 99 Inne niewymienione odpady
94 06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
95 06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
96 06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
97 06 06 99 Inne niewymienione odpady
98 06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
99 06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
100 06 07 99 Inne niewymienione odpady
101 06 08 99 Inne niewymienione odpady
102 06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
103 06 10 99 Inne niewymienione odpady
104 06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
105 06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu
106 06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu
107 06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu
108 06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy
109 06 11 99 Inne niewymienione odpady
110 06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
111 06 13 03 Czysta sadza
112 06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
113 06 13 99 Inne niewymienione odpady
114 07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
115 07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
116 07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
117 07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
118 07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
119 07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
120 07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
121 07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
122 07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
123 07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierąjące substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
124 07 01 99 Inne niewymienione odpady
125 07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
126 07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
127 07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
128 07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
129 07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
130 07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
131 07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
132 07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
133 07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
134 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
135 07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
136 07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
137 07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
138 07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
139 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
140 07 02 99 Inne niewymienione odpady
141 07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
142 07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
143 07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
144 07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
145 07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
146 07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
147 07 03 99 Inne niewymienione odpady
148 07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
149 07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
150 07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
151 07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
152 07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
153 07 06 99 Inne niewymienione odpady
154 07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
155 07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
156 07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
157 07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
158 07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
159 07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
160 07 07 99 Inne niewymienione odpady
161 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
162 08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
163 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
164 08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
165 08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
166 08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
167 08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
168 08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
169 08 01 99 Inne niewymienione odpady
170 08 02 01 Odpady proszków powlekających
171 08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
172 08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
173 08 02 99 Inne niewymienione odpady
174 08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
175 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
176 08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
177 08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
178 08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
179 08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
180 08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
181 08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
182 08 04 17* Olej żywiczny
183 08 04 99 Inne niewymienione odpady
184 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
185 10 01 02 Popioły lotne z węgla
186 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
187 10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
188 10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
189 10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
190 10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
191 10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
192 10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
193 10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
194 10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
195 10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
196 10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
197 10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
198 10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
199 10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
200 10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
201 10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
202 10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
203 10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
204 10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
205 10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
206 10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
207 10 01 99 Inne niewymienione odpady
208 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
209 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
210 10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
211 10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
212 10 02 10 Zgorzelina walcownicza
213 10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
214 10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
215 10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
216 10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
217 10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne
218 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
219 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
220 10 02 99 Inne niewymienione odpady
221 10 03 02 Odpadowe anody
222 10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej
223 10 03 05 Odpady tlenku glinu
224 10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej
225 10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
226 10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
227 10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
228 10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
229 10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
230 10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
231 10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
232 10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
233 10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
234 10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
235 10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
236 10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
237 10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
238 10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
239 10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
240 10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
241 10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
242 10 03 99 Inne niewymienione odpady
243 10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
244 10 04 02* Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
245 10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
246 10 04 04* Pyły z gazów odlotowych
247 10 04 05* Inne cząstki i pyły
248 10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
249 10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
250 10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
251 10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
252 10 04 99 Inne niewymienione odpady
253 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
254 10 05 03* Pyły z gazów odlotowych
255 10 05 04 Inne cząstki i pyły
256 10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
257 10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
258 10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
259 10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
260 10 05 10* Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
261 10 05 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
262 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
263 10 05 99 Inne niewymienione odpady
264 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
265 10 06 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
266 10 06 03* Pyły z gazów odlotowych
267 10 06 04 Inne cząstki i pyły
268 10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
269 10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
270 10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
271 10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
272 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
273 10 06 99 Inne niewymienione odpady
274 10 08 04 Cząstki i pyły
275 10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
276 10 08 09 Inne żużle
277 10 08 10* Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
278 10 08 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
279 10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
280 10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
281 10 08 14 Odpadowe anody
282 10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
283 10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
284 10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
285 10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
286 10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
287 10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
288 10 08 99 Inne niewymienione odpady
289 10 09 03 Żużle odlewnicze
290 10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
291 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
292 10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
293 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
294 10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
295 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
296 10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
297 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
298 10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
299 10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
300 10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
301 10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
302 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
303 10 09 99 Inne niewymienione odpady
304 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
305 10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
306 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
307 10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
308 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
309 10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
310 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
311 10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
312 10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
313 10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
314 10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
315 10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
316 10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
317 10 10 99 Inne niewymienione odpady
318 10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
319 10 12 03 Cząstki i pyły
320 10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
321 10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
322 10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
323 10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
324 10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
325 10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
326 10 12 99 Inne niewymienione odpady
327 10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
328 10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
329 10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
330 10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
331 10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
332 10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
333 10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
334 10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
335 10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
336 10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
337 10 13 80 Odpady z produkcji cementu
338 10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
339 10 13 82 Wybrakowane wyroby
340 10 13 99 Inne niewymienione odpady
341 11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
342 11 01 07* Alkalia trawiące
343 11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
344 11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
345 11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
346 11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
347 11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
348 11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
349 11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
350 11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
351 11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
352 11 01 99 Inne niewymienione odpady
353 11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
354 11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
355 11 02 99 Inne niewymienione odpady
356 12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
357 12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
358 12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
359 12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
360 12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
361 12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
362 12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
363 12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
364 12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
365 12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
366 12 01 99 Inne niewymienione odpady
367 12 03 01* Wodne ciecze myjące
368 12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą
369 13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
370 13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
371 13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
372 13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
373 13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
374 13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
375 13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
376 13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
377 13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
378 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
379 13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
380 13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
381 13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
382 13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
383 13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
384 13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
385 13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
386 13 05 03* Szlamy z kolektorów
387 13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
388 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
389 13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
390 13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania
391 13 08 02* Inne emulsje
392 13 08 99* Inne niewymienione odpady
393 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
394 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
395 16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
396 16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
397 16 07 99 Inne niewymienione odpady
398 16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
399 16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
400 17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
401 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
402 17 03 03* Smoła i produkty smołowe
403 19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
404 19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
405 19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
406 19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
407 19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
408 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
409 19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
410 19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
411 19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
412 19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
413 19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
414 19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
415 19 01 99 Inne niewymienione odpady
416 19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
417 19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
418 19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
419 19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
420 19 06 99 Inne niewymienione odpady
421 19 08 02 Zawartość piaskowników
422 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
423 19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
424 19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
425 19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
426 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
427 19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
428 19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
429 19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
430 19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
431 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
432 19 08 99 Inne niewymienione odpady
433 19 09 02 Osady z klarowania wody
434 19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody
435 19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
436 19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
437 19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
438 19 09 99 Inne niewymienione odpady
439 19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe
440 19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
441 19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
442 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
443 19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
444 19 11 99 Inne niewymienione odpady
445 19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
446 19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
447 19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
448 19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
449 19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
450 19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
451 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
452 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
453 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
454 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych